ЧЕТТИРДИВИС, ЭРГИМ ШЕРИГЖИ!

Чогаадылга шулуктун ээзи: Республиканын дурген дуза чедирер топ коллективтин уран чогаадылга болуунун мурнундан!

ЧЕТТИРДИВИС, ЭРГИМ ШЕРИГЖИ!

Дүвүренчиг берге өйде дайын-чаада,
Түренчиг аар оруктарны эртип турар,
Дүвүрээзин дааш-шимээн аразында,
“Түрлүг бол!”-деп, кыйгырыгны бижип алган,
Тыва дайынчы дидим, чоргаар оолдарывыска,
“Дүрген дуза” эмчилеринден “изиг-байыр!”.

Бистиң эштер дидим, чоргаар базым кылып,
Билектерин сывырныпкан араңарда,
Балыгланган дайынчының тыны дээштиң,
Байгы күжүн салып турар, эр-хей силер!
Бар-ла бүгү аргаларны ажыглааштың,
Манатпайн эмнеп турлар, четтирдивис!

Оңгул-чиңгил оруктарга оваарныңар,
Оңгу-шөлге дыштан алгаш сергек болуңар!
Ок-боодан, частыышкындан ойлап чоруңар,
Онча-менди аал-чурттуңарже ээп келиңер.
Оглунар, кызыңар, ынак эжиңер манап орарлар,
“Ом мани падме хум!”ну номчуп чоруңар!

Экер-эрес тулчуушкунда оолдарывыс,
Эки чорзун! – деп, кижи бүрү тейлеп чор бис.
Эртенги шай үстүн чажып чалбарып-ла,
Эргилдир-ле дөрт чүъгүнче диленип-ле,
Эргим черже тиилелгелиг чанып кээриңерни,
Эмчилер бис, “четтирдивис шериглер!”-деп, йөрээп тур бис!

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Версия для слабовидящих